foto110609.jpg

09.10.2019

Palmafossen ? Her skal det koma nytt kraftverk med demning og ny laksetrapp (Palmafossen Kraftverk Palmafossen Kraftstasjon Informasjon) (Oktober 2019)

Fleire bilete av Palmafossen Kraftverk

Opprusting og utvidelse av Palmafossen kraftverk

Olje- og energidepartementet gir konsesjon til opprustning og utvidelse av Palmafossen kraftverk i Raundalselva i Voss kommune. Tiltaket vil etter opprinnelig søknad gi en kraftgevinst på 14,5 gigawattimer (GWh) per år. Dette tilsvarer forbruket til over om lag 700 husstander.

Raundalselva har status som nasjonalt laksevassdrag og er del av Vossovassdraget som ble vernet i Verneplan III for vassdrag (1986). Vannressursloven åpner for å gi konsesjon til opprustnings- og utvidelsesprosjekter i vernede vassdrag dersom ”forholdene i vassdraget etter en samlet vurdering vil være miljømessig like gunstige som før ombyggingen”.

Voss Energi AS har som del av klagen på Norges vassdrags- og energidirektorats (NVE) avslag lagt fram et justert prosjekt med nye og omfattende tiltak for å avbøte negative konsekvenser for fisk. Med vekt på høringsuttalelser fra Miljødirektoratet og Fylkesmannen i Hordaland, vurderer departementet at det justerte prosjektet ikke vil forverre forholdene for laks i dette nasjonale laksevassdraget. Med krav om slipp av minstevannføring mener departementet at tiltaket vil ha akseptable konsekvenser for landskap og øvrige verneverdier i vassdraget. Departementet har i denne vurderingen lagt vekt på at tiltaksområdet allerede er preget av inngrep og at redusert vannføring i fossen kan virke positivt for oppvandring av laks.

Kjelde: Olje- og energidepartementet

Leave a Reply

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *