29.05.2021 – Bergen

Biletglimt frå Bergen i dag.

Stadsporten i Bergen, 29. mai 2021, 11:04, +17C (Bergen)

Stadsporten er en toetasjes murbygning som markerer overgangen mellom Kong Oscars gate og Kalfarveien og grensen mellom strøkene Marken og Kalfaret i Bergen. Bygget var opprinnelig en byport med murt hvelving over det som inntil Nygårdsbroen stod ferdig i 1851, var byens eneste landeveisforbindelse sørover. Bygningen har likhetstrekk med Murhvelvingen: oppført i pusset bruddstein med detaljering i kleberstein. Arbeidet med bygningen ble startet i 1628, midt under Europas religionskriger, av lensherren på Bergenhus, Oluf Parsberg. Stadsporten sto ferdig i 1645, og hadde opprinnelig jordvoller på begge sider. I 1646 ble skansene og porten reparert. Anleggets funksjon var å være en del av byens forsvar. Oluf Parsberg, som hadde lagt ned grunnsteinen til Stadsporten, er minnet med en klebersteinstavle på portens sørside, oppsatt av hans etterfølger Henrik Thott, en dansk adelsmann som satte opp sitt eget og fruens våpenskjold på Stadsportens nordside. På den store klebersteinstavlen på sørgavlen står det skrevet:

«Anno 1628 den 6. Augustie loet Erlig og Welbyrdig Mand Olef Parsberg til Jernet, Kongelig Mayestets: Høfens Mand på Bergenhus, lige den Første Steen til Fundament oc Bygning til denne Port, hvilcket skede Kongelig Mayestets til Ære oc denne Bye oc Menighet til fremdelis Gaffen oc Beste. Gud Allermegtiste lade den sta udi Fred oc Runde indtil vor Herres Jesu Christi Dag. Amen. Præsente Domino Zabaot.»

«Arenea Muurus. Hin geth die Zeit, her komt der Todt, O, Mench, Thue Recht und fürchte Gott.»

Gågaten (Marken). 29. mai 2021, 11:09, +18C (Bergen)
Fisketorget, 29. mai 2021, 11:17, +18C (Bergen)
Blomstertorget, 29. mai 2021, 11:17, +18C (Bergen Fisketorget)
Vågen, 29. mai 2021, 11:17, +18C (Bergen)
Statsraad Lehmkuhl, 29. mai 2021, 11:17, +18C (Bergen Vågen)
Vågen, 29. mai 2021, 11:19, +18C (Bergen)
Bryggen, 29. mai 2021, 11:21, +18C (Beergen)
På tur med Fløibanen, 29. mai 2021, 11:34 (Bergen)
På tur med Fløibanen, 29. mai 2021, 11:35 (Bergen)
På tur med Fløibanen, 29. mai 2021, 11:35 (Bergen)

One comment

  1. Great to see Norwegians out enjoying themselves in short sleeves! Already getting a tan!

Comments are closed.