01.05.2023 – Voss i Dag

Nokre bilete frå dagens tur.

Honve, 01. mai 2023, 14:19 (Voss-Bulken)
Bulken sett frå Liland, 01. mai 2023, 14:.32 (Voss-Bulken)
Skjelde, 01. mai 2023, 14:34 (Bulken-Voss)
Dyrvedalen sett frå Dagestad, 01. mai 2023, 14:43 (Bulken-Voss)
Dyrvedalen sett frå Dagestad, 01. mai 2023, 14:43 (Panorama, Bulken-Voss)
Voss frå Giljavegen, 01. mai 2023, 15:11
Tillung (Bordalen), 01. mai 2023, 15:29 (Voss)
Helland (Bordalen), 01. mai 2023, 15:43 (Voss)